Дипломные работы

«Творчество – смысл жизни Даниила Андреева» (2023)

Аннотация
    В данной дипломной работе раскрывается Индивидуальность писателя Даниила Андреева (02.11.1906-30.03.1959).
   Диплом состоит из двух частей – теоретической и практической. В теоретической части описана история астрологии и основные принципы Гамбургской Школы Астрологии. Также определения понятий «Индивидуальность» и «Личность», Закон Кармы, темы партнёрства, медицины и государства с точки зрения эзотерики, а также биография натива. В практической части было сделана ректификация, рассмотрены компьютерные распечатки 22°30́, был проведён анализ натальной карты Д. Андреева   с помощью 90°, 360° и 22°30 ́ дисков. Изучен гороскоп здоровья. Проведён анализ партнёрства, взаимоотношения с его женой Аллой Андреевой.  Рассмотрено государство СССР, его роль в государстве, анализ события.
   В этой дипломной работе обобщены знания, приобретённые на протяжении 4 лет обучения. Использовав методики ГША при исследовании гороскопа личности Д. Андреева, была подтверждена информация из его биографии.
Anotācija
   Šī diplomdarba mērķis ir Daniila Andrejeva (02.11.1906-30.03.1959) individualitātes atklāšana.
   Diplomdarbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta astroloģijas vēsture un Hamburgas astroloģijas skolas pamatprincipi, tādu jēdzienu definīcijas, kā “Individualitāte” un “Personība”, Karmas Likums, tādas tēmas, kā partnerattiecības/partnerība, medicīna un valsts no ezotērikas skatu punkta, kā arī natīva biogrāfija. Diplomdarba praktiskajā daļā tika analizēta Daniila Andrejeva natālā karte ar 90°, 360°, 22°30 ́ disku palīdzību. Veikta rektifikacija, partnerības situācijas analīze un dziļākai un pilnvērtīgākai  analīzei, tika izmantoti papildus pussummas un sensitīvie punkti.
   Šajā diplomdarbā tiek apkopotas zināšanas, kas ir iegūtas četru studiju gadu laikā, pielietojot Hamburgas astroloģijas metodikas, kas arī ļāva izpētot Daniila Andrejeva personības horoskopu, apliecināt informāciju no viņa biogrāfijas.