Diplomdarbi

“Rakstnieces Aspāzijas dzīves ceļš” (2023)

Diplomdarba mērķis –  izpētīt rakstnieces Aspazijas dzīves ceļu astroloģiski.
Darbam virzītie uzdevumi:
·         Noskaidrot precīzu natīva dzimšanas laiku;
·         Analizēt natīva uzkrāto potenciālu un tā realizācijas iespējas šajā dzīvē;
·         Izpētīt kādas grūtības un problēmas, būs dzīvē jāpārvar un kas būs tas uz ko var balstīties, lai vieglāk var iet pa šo dzīvi, kādi mērķi un veidi to sasniegšanai;
·         Noskaidrot, kāds ir Aspazijas raksturs un kā un kur to labāk izpaust;
·         Analizēt Aspazijas potenciālu attiecību veidošanā;
·         Noskaidrot laulātā partnera nozīmi viņa dzīvē;
·         Rast iemeslu un izskaidrot Aspazijas personīgās veselības problēmas;
·         Noskaidrot, kāda loma Aspazijai ir saistībā ar Latvijas valsti un tautu;
·         Atklāt tranzītās dienas nozīmi viņas dzīvē un darbos.
Sekmīgai uzdevumu izpildei izmantoju vairākas astroloģiskās izpētes metodes:
1.      Darbs ar 90o disku;
2.      Darbs ar 360o disku;
3.      Tematiskā izskatīšana (90o);
a)      Vienādojumi;
b)      Planētu pussummas;
c)      Sensitīvie punkti;
4.      Mājas (360o);
5.      Sinastrijas (90o).
Pēc horoskopu apstrādes, informācijas sintēzes atvieglošanai, dots izskatīto datu kopsavilkums un secinājumi.

"Maria Kay Simms: astroloģijas un ezotērisko zinību meistare/skolotāja" (2022)

Anotācija 
Garīgās astroloģijas skolas studente Sintija Barakat, zinātniskās vadītājas Veras Spirinas vadībā, ir izstrādājusi diplomdarbu par tēmu: Maria Kay Simms: astroloģijas un ezoterisko zinību meistare/skolotāja. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar Marija Kay Simms garīgo un augstāko kalpošanu cilvēcei, tas ir, palīdzēt un skolot cilvēci ar ezorēriskām un astroloģiskām zinībām, virzīt tos uz garīgā evolūcijas un sapratnes ceļa. Diplomdarba mērķis ir pierādīt, ar Hamburgas Astroloģijas skolas metožu palīdzību, ka Maria Kay Simms (turmpāk kā Simms) ir mūsu laikmeta astroloģijas un ezotērisko zinību meistare, kā arī skolotāja. Ka viņas ceļš ved, caur kalpošanu cilvēcei, uz garīgo attīstību, augstākām zinībām, kā arī cienījamu profesionālo stāžu sabiedrībā. Un tas viss atbilst viņas biogrāfijai. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa sastāv no astoņām nodaļām, kurās tiek apskatīta astroloģijas būtība un tās nozīme, astroloģijas vēsture un virzieni, kā arī raksturoti Hamburgas Astroloģijas skolas pamatprincipi. Praktiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kurās ietilpst natālās kartes un tranzītā notikumu analīze. Beidzot pētījumu, nobeigumā secināts, ka analizējot Maria Kay Simms personību gan caur māju sistēmu, gan vienādībām, sensitīvajiem punktiem, pussummām un summām – visur gūts apstiprinājums tam, ka natīvam ir cieša saikne ar astroloģiskajām un ezotēriskājām zinībām. Simms ar šīm augstām zinībām nes cilvēcei pozitīvas garīgas mainības caur runām un rakstīšanu, piemēram, sarakstot grāmatas. Realizācija notiek caur darbu sabiedrībā, kalpojot cilvēcei. Līdz ar to, enerģētiski un ar pieredzi darbojoties savā profesijā, viņa sabiedrībā un tuvākajā apkārtnē ir ieguvusi augstāko sociālo stāžu. Astroloģisko un esoterisko zinību meistarība ir iegūta caur dziļām un nopietnām interesēm, kā arī caur enerģētiskiem un personīgiem centieniem. Tādejādi secinu, ka Marija Kay Simms ir augstāko un slēpto zinību meistare, garīgā ceļa skolotāja, proti, astroloģijas un ezoterisko zinību meistare/skolotāja. Teorētiskā daļā ir pielietota astroloģijas literatūra un Dzīvās Ētikas Mācības avoti. Praktiskā daļā ir izmantota Hamburgas Astroloģijas skolas metodes, datorprogramma – AstrologicPC. Darba apjoms ir 134 lpp. Izmantotas 30 literatūras vienības, diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā un ir 10 pielikumi.