Hamburgas skolas pamatpostulāti

Hamburgas astroloģijas biedrības pamatu izskaidrojums.

  •     Vittes un Zigrunna aprēķinātās Transneptūna planētas.
  •     Darba instruments ar 360° un 90° diskiem.
  •     Simetriska analīze, vienādojuma a + b = c + d  pielietošana.
  •     Planētu ainas un to valoda.
  •     Vittes māju sistēma.                

Astroloģijas pamatprincipi

Astroloģija nodarbojas ar cilvēka noslieču un to izpausmju analīzi. Tā ir vienīgā zināšanu joma, kura izmanto debess ķermeņu un mūsu Saules sistēmas relatīvo punktu kustību, lai izpētītu nepārtraukti mainīgo cilvēka gara un evolūcijas stāvokli.

Cilvēks pieder pie kosmiski nosacītas sakārtotas struktūras, kurā ikviens indivīds kā gara, dvēseles un ķermeņa apvienojums iziet attīstības un nobriešanas procesu, ko mēs saucam par dzīvi. Dzīvības enerģija pirmām kārtām nāk nevis no paša cilvēka, bet gan dzimst no Augstākā Spēka Pirmavota.

It visa matērija ir vienots veselums un vienlaikus tuvākā augstāk stāvošā veseluma daļa. Dabas radīto redzamo substanču, piemēram, minerālu, augu, dzīvnieku un cilvēku, evolūcijas ķēdē mēs izzinām to sugu secību, kura hierarhiski turpinās metafizikas sfērā.

Astroloģija ir mācība par atbilstībām, kura iet no zināmā uz nezināmo. Kosmiskais cēloņu un seku (karmas) likums parāda mums personiskās atbildības ceļu, kas ietver sevī gribas brīvības izpausmes, tādējādi dodot iespēju sasniegt izziņas augstākās pakāpes. No šīs izzināšanas radusies mācība par reinkarnāciju.

Ikviens indivīds ir neatkārtojams "kosmiskais izdevums". Planētu stāvoklis dzimšanas brīdī, kā arī mūsu Saules sistēmas relatīvie punkti ir pamats horoskopa aprēķināšanai.

Novērojot noteiktu planētu konstelāciju izmaiņas laikā, iespējams sniegt prognozi, kura nav konkrēta un viennozīmīga, taču parāda attīstības tendences.

Lai pierakstītu un izlasītu planētu konstelācijas, astrologi izmanto īpašu simbolu valodu, kuras pamatā ir aplis kā vienības izteicējs. Vienmērīgs apļa dalījums veido simetrijas, kuras mēs varam ieraudzīt arī tādās daudzveidīgās dabas radītās formās kā kristāli, lapas, ziedi un cilvēki.

Apzinīgs darbs, atbildības sajūta, kā arī vienkāršs un skaidrs atrasto iespējamību izklāsts - tie galvenie izejas punkti, uz ko astrologam jābalstās savā darbā ar cilvēkiem.

Transneptūna planētas

Nākamais būtiskais moments ir astoņu Transneptūna planētu eksistence, kuras Hamburgas astroloģiskās skolas sistēmā ieveda Alfrēds Vitte un viņa skolnieks Fridrihs Zigrunns. Pēdējo sešdesmit gadu laikā šo planētu izmantošana atkal un atkal izturējusi pārbaudi praksē, un nevienam astrologam, kurš savā darbā izmanto transneptūna planētas, nerodas šaubas, vajag vai nevajag tās pielietot - personiskā pieredze ļāvusi viņiem pārliecināties par to reālumu. Es varu vienīgi ieteikt ikvienam izmantot tās savā paša horoskopā un pēc tam izveidot par tām pašam savu viedokli.

Vitte un Zigrunns atstājuši mums efemerīdas, kuru precizitāti pārbaudīja amerikāņu zinātnieks Džeimss Nilli. Nilli atklāja tikai nelielas novirzes un apstiprināja, ka šīs efemerīdas pilnībā atbilst Ņūtona likumiem ("Hamburgas Burtnīcas" II/81).

Taču, tā kā līdz šai dienai mums trūkst Transneptūna planētu fiziskas pastāvēšanas pierādījumu, mēs nolēmām tās traktēt kā nemateriālus enerģētiskus centrus.

Kupidons

U = 262,5 gadi

E = 6129 milj. km

Astroloģiskā nozīme: ģimene, sabiedrība, laulība, sabiedriski centieni, veselums, māksla, akciju sabiedrības.

Psiholoģiskā nozīme: sabiedriskums, kopības jūtas, vajadzība pievienoties, saikne ar kolektīvu, mākslas izpratne.

Hadess

U = 360,66 gadi

E = 7594,7 milj. km

Astroloģiskā nozīme: vientulība, trūkumi, netīrība, nabadzība, izvirtība, ilgstoša slimība, apstākļu sarežģīšanās, arheoloģija.

Psiholoģiskā nozīme: svārstīties, vilcināties, palaist garām, būt skaudīgam, neuzticamam, nelabvēlīgam, bez laika izjūtas.

Zevs

U = 455,6 gadi

E = 7594,7 milj. km

Astroloģiskā nozīme: vadīšana, radīšana, apaugļošana, pavēlnieks, plānveidīga darbība, tālejoši mērķi, savaldīta uguns.

Psiholoģiskā nozīme: aktīvs, mērķtiecīgs, impulsīvs, kustīgs, neatlaidīgs, noteikts, temperamentīgs.

Kronoss

U = 521,8 gadi

E = 9687 milj. km

Astroloģiskā nozīme: autoritāte, valsts, priekšnieks, lielums, ģimenes galva, vadītājs, patstāvība.

Psiholoģiskā nozīme: pašapziņa, alkas pēc varas, lieli sasniegumi, cieņa.

Apolons

U = 567 gadi

Astroloģiskā nozīme: slava, lieli panākumi, zinātne, pieredze, miers, tirdzniecība un amatniecība.

Psiholoģiskā nozīme: miermīlīgs, labestīgs, jūtīgs, atvērts, daudzšķautņains, laipns.

Admetoss

U = 624 gadi

Astroloģiskā nozīme: liela aizkavēšanās, šķēršļi, šķiršanās, nāve, miers, stingrība, sablīvēšanās, pramatērija, pirmatnējā viela, izejviela, pirmradīšana, rotācija, riņķojums.

Psiholoģiskā nozīme: stabils, konservatīvs, apspiests, neatlaidīgs, tieksme uz pagātni, mierīgs, saspiests, ļoti pamatots.

Vulkāns

U = 663 gadi

Astroloģiskā nozīme: milzīgs spēks, vara, enerģija, augstākais spēks.

Psiholoģiskā nozīme: enerģisks, varens, izcils, savaldīgs, spēcīgs, ietekmīgs, despots, varas apziņa.

Poseidons

U = 740 gadi

Astroloģiskā nozīme: gars, ideja, izzināšana, skaidrība, gaismas nesējs, apgaismība, gaišredzība, kultūra, patiesība, saprāts.

Psiholoģiskā nozīme: garīgā formēšanās, iedvesma.

U = apriņķojuma ap Sauli laiks. E = attālums no Saules.

Darba instruments

Alfrēds Vitte izstrādāja 360° disku. To mēs izmantojam māju izvietojuma noteikšanai un izpētei. Planētas un citus horoskopa relatīvos punktus atzīmē uz papīra lapas pie diska ārējās malas. Plate, uz kuras atrodas papīrs un disks, ir stingri piestiprināta ar vara skrūvi. 0° Vēzī, kā gada augstākais saulgriežu punkts vienmēr atrodas augšā. Vittes saistību ar tradīcijām apliecina tas, ka uz diska atrodas aspektu loks, stihiju loks un māju loks. I māja sākas ar 0°Svaros, 0° Vēzī atvasinājums ir X māja. (Analoģiski augstākajam dzīves punktam personas horoskopā, kurš vienāds ar X mājas virsotni - MC.)

90° disks - tā ir Fridriha Zigrunna ideja. Viņš to izmantoja horoskopā esošo planētu simbolu analīzei.

Konjunkcijas, opozīcijas un kvadrāti šeit sakrīt, puskvadrāti tiek apzināti uz vienas izpētes ass. Planētu ainas uz šāda diska var noteikt ātrāk, vieglāk un precīzāk nekā uz 360° diska. Pielietojot šo palīglīdzekli, astrologs gūst par tām uzskatāmāku priekšstatu.

360° disks paredzēts Zodiaka un māju pētīšanai, bet 90° disks -planētu ainu noteikšanai.

360 ° disks

90 ° disks

Katrs no šiem zīmējumiem parāda 4 planētu pozīcijas kardinālo zīmju 14 grādos un vienu pozīciju fiksētā zīmē.

Nolasīšana saskaņā ar tradīciju (aspektu apskats):

q(14ºQ) è w(14ºQ) ã y(14ºU) ê t(14ºP) æ r(14ºW)

Teksta lasīšana pēc Hamburgas skolas (planētu ainas) principiem:

q = w = y = t = r  (SO=MO=JU=MA=VE)

Kā redzams no 90° zīmējuma, tradicionālie "konjunkcijas", "opozīcijas", "kvadrāta" un "puskvadrāta" aspekti sakrīt. Mums tās ir "planētu ainas", kuras atrodas uz kopējas ass.

Simetriska aplūkošana un vienādojumu pielietošana

Simetrija ir būtiska it visas dabā esošās dzīvās matērijas izpausmes forma. Vienalga, vai mēs aplūkojam minerālus, augus, dzīvniekus vai cilvēkus, ārējā forma vienmēr izpaužas kā pamatstruktūras simetrija. 1986. gadā Vācijā tika sarīkota izstāde, kuras nosaukums bija "Simetrija mākslā, dabā un zinātnē". Tajā trīs minētās jomas bija parādītas it kā šķērsgriezumā, atklājot simetriju kā regulējošo un konstruktīvo principu, kā dzīvības cēloni, kā formas un tēla enerģiju, kā harmonijas modeli un disciplinējošu faktoru. Simetrija tika atzīta par formālo stabilizējošo faktoru starp pirmatnējo haosu un ideālas kārtības stāvokli.

"Simetriskā" astroloģija saredz šajos zinātniskajos rezultātos savu pieņēmumu patiesuma apstiprinājumu. Mēs varam aplūkot harmonisku simetrijas modeli kā stabilizējošu faktoru.

Astrologi ir vidutāji starp haosu un kārtību.

Vienādojums a + b = c + d ir sastādīts simetriski. Tas parāda, ka lielumi labajā pusē vienādi ar lielumiem kreisajā pusē, kreisais atbilst labajam. Vienādības princips izpaužas noteiktā attālumā no simetrijas ass. Ja burtu vietā liksim planētas, iegūsim planētu ainu, kuru var izteikt šādi:

SO + MO = JU + KR.

"Planētu ainas - tas ir planētu un relatīvo punktu simetrisks izvietojums ap kopējo asi".

Turklāt nav starpības, vai ass centrs ir aizņemts, vai ne. Nav nozīmes arī tam, cik planētu ainu atrodas uz ass, jo visas planētu ainas attiecas uz indivīdu, kura horoskops tiek pētīts. Taču, pētot noteiktu asi, mēs ieviešam orbisu ±1°, jo visas šīs planētu ainas iespējams interpretēt tieši to savstarpējā saistībā. Tomēr ir būtiski, ka interpretācijai tiek ņemtas visas planētu ainas, kuras pieder pie vienas ass. Planētu ainas aptver svarīgākos tradicionālās astroloģijas aspektus. Taču, analizējot aspektus, to interpretācija atkarīga no leņķa, kāds veidojas starp divām planētām, bet planētu ainas - no simetrijas starp planētu grupām. Leņķa lielumam turklāt nav nekādas nozīmes.

Šajā piemērā planētas atrodas

priekš a + b = SO + MO;

priekš c + d = JU + KR.

SO

+

MO

=

JU

+

KR

24°45'

5°15'

20°30'

9°30'

30°

30°

       

Nozīme - ārkārtīgi veiksmīgas partnerattiecības. Šeit faktori pierakstīti kā summu vienādība. Tomēr biežāk lieto pierakstu pussummu vienādības formā:

SO/MO = JU/KR


Planētu ainas, to valoda

Ieviešot planētu ainas jēdzienu, Vitte teica jaunu vārdu modernajā astroloģijā. Planētu ainas izpaužas ne tikai summu veidā, kā tas bija tikko aplūkotajā piemērā, bez tam lieto arī:

Pussummas —  a/b = c/d

starpībasa – c = d – b

sensitīvos punktusa + b – c = d.

Visas šīs formas iegūst, dažādi pārgrupējot augstāk aplūkotā vienādojuma summas. Visbiežāk lietotā planētu ainu forma ir jau labi zināmās pussummas. Arī vienādas starpības ir planētu ainas — tās ir svarīgas, lai izdarītu prognozi. Sensitīvos punktus ņem vērā tikai tad, ja tos aizņem radiksa planēta, tranzīta vai virzītais faktors.

Analizējot partneru horoskopus, svarīgu sensitīvo punktu paša horoskopā var aizņemt partnera Saule vai cits personpunkts, tādējādi izsaucot īpašu aktivizāciju.

Planētu ainu valodu var pielietot divos gadījumos:

    Ja mums nepieciešams interpretēt horoskopā esošās planētu ainas un pārveidot tās vārdiskā formā. Piemēram, mūsu astroloģiskās konferences atklāšanas horoskopā redzam šādu planētu ainu:

MO/ZE = JU = UR/AP = MC/VE = JU/KR = UR/NE =AP = WI/PO

Es šeit aplūkoju tikai šauro orbisu. Un mēs interpretējam šīs planētu ainas šādi: "Astroloģijai radoši veiksmīga stunda, kuras laikā, ja būs laba vadība, sabiedrībā ienāks harmoniski impulsi nākotnei.

    Pavisam citādi notiek, ja mēs, piemēram, vēlamies zināt, kāda ir astroloģijas loma noteiktas dienas noteiktā stundā. Tagad jautājums ir savādāks, un mēs iesim pa citu ceļu. Vārdos esam noformulējuši kaut ko, ko jāpārtulko planētu ainu valodā. Šoreiz mēs aplūkosim horoskopu ar mūsu pašu uzkonstruētu planētu ainu.

Šādā aspektā planētu aina izskatās šāda:

SO/MO = UR/AP = JU = PO + PO = WI/PO

Lasām: "Šajā dienā, šajā stundā astroloģiskais gars veiksmīgi ienāk sabiedrībā."

Vittes māju sistēma

Vittes māju sistēmu raksturo šādi nosacījumi:

     Tiek izmantotas vienāda lieluma mājas, un tikai Meridiāna mājas (MC) nedaudz no tā atšķiras.

     Māju nozīme ir tradicionāla.

     Lai iegūtu māju stāvokli, mēs izmantojam 360° diska kardinālos punktus, konkrēti:

·       Q — Zemes mājām.
Šīs mājas sniedz mums informāciju par dzimušā attieksmi pret savu apkārtni;

·       D — MC un Mēness mājām.
MC mājas attiecas uz pašu indivīdu, tās informē par dzimušā vispersoniskākajām lietām. Mēness mājas atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar sieviešu dzimumu.

·       G — Ascendenta (AS) mājām un Mēness mezgla mājām.
AS mājas parāda mūsu attieksmi pret apkārtējo pasauli, bet Mēness mezgla mājas norāda uz mūsu sakariem.

·       J— Saules (SO) mājām.
Saules mājas atklāj cilvēka ārējo izpausmju īpatnības.

     Pirmā māja sākas ar 0° G . Vitte pamato to ar Vasaras saulgriežiem 0° D - šo augstāko punktu viņš pielīdzina kulminācijas punktam personas horoskopā. Saule X mājas virsotnē Zemes horoskopā ir analoģiska MC X mājas virsotnē personas horoskopā. No šejienes tad arī I māja sākas 0° G

     Kardinālie Q, D punkti. Interpretācijā iesaistīti arī G un J.
Nozīme - sabiedrība.

Piemērs.
Joganandas horoskops

Es vēlētos jums sniegt kā piemēru indiešu joga Joganandas horoskopu, tādējādi parādot, kā mēs strādājam praksē.

Jogananda ir dzimis 05.01.1893. plkst. 15.05 pēc Pasaules laika Gorakhpurā (Indijā) turīgu vecāku ģimenē. Vecākiem tika pareģots, ka Jogananda kļūs par lielu jogu.

Viņa guru, Svāmi Šrī Juktešvars, bija liels indiešu svētais, kurš izzināja fundamentālo vienotību starp kristietību un indiešu reliģisko filosofiju. Saskaņā ar norādījumiem no augšas, viņš tika sistemātiski gatavojis Joganandu viņa nākamajai misijai - iepazīstināt Rietumus ar jogas zinātni. Kopš 1920. gada Jogananda vairākus gadus ceļoja pa ASV. Viņš sludināja lielpilsētās lielai auditorijai un nodibināja
Self - Relation - Felloship, kopienu, kura izdeva traktātus un metodiskus norādījumus par pašrealizāciju, kuros bija aprakstīti šim nolūkam nepieciešamie piemēri un vingrinājumi. Darbā "Joga ceļš" Jogananda aprakstīja savu dzīves ceļu, par ko es šeit sīkāk nerunāšu, jo to neļauj šī darba apjoms.

Pamatojoties uz visām ar datoru aprēķinātajām pussummām (22° 30'), es tagad vēlētos jums parādīt pirmos soļus manā pieejā Joganandas horoskopa interpretācijai.

Šo pussummu izvietojumā Jūs redzat visas (232) horoskopā esošās pussummas. Ikvienam no mums ir tieši tāds pats skaits pussummu, taču pilnīgi citādi izvietotas. Mums šeit ir individualitātes pamata piemērs (radikss), kurš dots ciparu pieaugšanas secībā un darbojas visā dzīves garumā. Tā kā esam izvēlējušies dalījumu 22° 30', cipari sākas 0° Q un beidzas 22° 30'.

1

WI=PL=AP

Veiksmīga attīstība sabiedrībā.

2

MA=CU=PO

Garīga sadarbība (sintēze).Sociāls darbs.

3

ZE=AD

Radoša meditācija. Iekļūšana lietu būtībā.

4

VE=AD

Dziļi izjusta Mīlestība, meditācija.

5

MC=KR=KN=SA

"Es" - personība ar dziļiem sakariem.

6

AS=HA

Noslēpumaina apkārtne, sarežģītas attiecības ar pasauli.

7

SO = ME = JU

Prasme labi izteikt savu domu, runas spējas, daiļrunība.

Kopumā par šiem grupējumiem var teikt:

"Jogananda - personība, kura iekļūst lietu apslēptajā būtībā, izmantojot radošu meditācijas spēju, dziļu mīlestību, kā arī, pateicoties sociālai aktivitātei un spējām valodās, viņš gūst veiksmīgu attīstību sabiedrībā."

Apkopojumā nevar būt nekādu citu izteikumu, izņemot tos, kuri tika izmantoti iepriekš, raksturojot planētu ainas.

Pēc tam, kad, pamatojoties uz esošajiem grupējumiem, esam ieguvuši galvenās ziņas no Joganandas horoskopa, pamēģināsim dziļāk izanalizēt viņa dzimšanas shēmu, izmantojot un interpretējot dažādas asis no tabulas.

Būtiskas asis ir MC-; AS-; SO-, MO-, KN- un Auna ass, kuras arī izskata pēc pastāvošajiem noteikumiem, lai iegūtu vispusīgu personības raksturojumu. Turklāt, lai izvairītos no kļūdām, pastāvīgi salīdzi­nāsim datora datus ar grādu disku. Šī "dubultā grāmatvedība" saasinās mūsu uzmanību uz svarīgākajām horoskopa simetrijām, nostiprinās mūsu uzticību tabulas skaitliskajiem datiem un ļaus saglabāt uzmanību attiecībā pret skaitli, tā kā tieši tas ir visu zinātņu pamats.

Līdzīga izpēte prasītu ļoti daudz laika, tāpēc šobrīd to neveiksim. Kā piemēru es jums sniegšu Joganandas Poseidona ass izpēti, jo viņš bija garīgi orientēta personība.

Uz Poseidona ass mēs atkal redzam otru grupējumu, par kuru jau minējām trīskāršajā savienojumā MA = CU = PO. Grupējuma nozīme ir "pamatjēdziens" šai asij.

WI/ZE

Garīga radīšana, cīņa ar garīgiem ieročiem.

SO/ME

Apgarota Esības uztvere.

AS/UR

Garīgā enerģija, izzinātā pielietošana sociālā jomā.

UR/HA

Meklēt un izzināt apslēpto, spēja intuitīvi sajust briesmas.

ME/JU

Inteliģents, asprātīgs, daudzpusīgs. Pozitīva domāšana.

MO/AP

Asprātīgs, daudzpusīgs, tāds, kuram ir panākumi sabiedrībā, sociāla uzvedība.

PL/AD

Garīgu dziļumu attīstība, dziļas garīgas izmaiņas sabiedrībā.

VE/PO

Garīgas sadraudzības harmoniska attīstība. "PO" garīgais princips, skaidrība, patiesība

NE/AD

Stāvokļa izmaiņu sasniegšana ar garīgu darbību.

WI/MO

Apgarota personība; publiski iestāties par patiesību.

SO/UR

Piedzīvot apgaismību, būt sabiedrības (brālības) gaismas nesējam. "CU" princips - sadraudzība, veselums, sintēze.

MA/CU

Iestāties par patiesību, garīgas sadraudzības sociālās darbības.

VE/NE

Skaistuma izjūta, garīgā redze, platoniska mīlestība

JU/UR

Izpratne, saprāts, gudrība, pēkšņa apskaidrība

KR/AP

Veiksmīgā garīgā patstāvība, augsta garīga līmeņa sasniegšana. "MA" princips - darbība, aktivitāte, griba.

MC/AP

Garīga brīvība, labs darbs sadraudzībā.

SA/AP

Garīgais skolotājs, garīgās zinātnes problēmu izstrādāšana.

CU/VU

Ietekmīga garīga sadraudzība.

MA/VU

Varena garīga darbība, milzīga tieksme pēc patiesības.

WI/KR

Cilvēka cieņas aizstāvēšana, augsta garīga līmeņa sasniegšana.

WI/MC

Garīgas attēlošanas spējas, atziņu sasniegšana.

Apkopojums.

Joganandam piemīt augsta garīga apziņa. Ar savu milzīgo tieksmi pēc patiesības, garīgo enerģiju un spējām izzināt un atklāt slēptās likumsakarības viņš sasniedz sapratni, gudrību un apskaidrību. Jogananda ir personība, kas iemieso cilvēka cildenumu. Viņa publiskās uzstāšanās par garīgo zinātni izsauc izmaiņas daudzu cilvēku stāvoklī, kuri viņu godā kā garīgo skolotāju.

Es tiku izvēlējies Poseidona asi Joganandas horoskopā, jo uz tās izpaužas garīgais princips. Tādējādi, lai nodemonstrētu savu metodi, kura, turpinot apskatu, novedīs pie personības atklāšanas visā pilnībā, es no sākuma vērsos pie vienas horoskopa ass.

Vēlreiz aplūkojot pussummu tabulu, mes redzēsim, ka no 232 esošajām pussummām tika izskaidrotas tikai 21 aplūkojamās Poseidona ass pussummas. Tie ir nepilni 10% no visu esošo pussummu kopējā daudzuma. No tā mēs skaidri saprotam, ka, lai iegūtu pilnu Joganandas personības raksturojumu, mums nepieciešams izanalizēt arī visas pārējās asis. Laika taupīšanas nolūkā es aprobežojos ar šīs vienas ass analīzi.

Noslēgums

Vitte un Zigrunns neatstāja nekādas dogmas, viņi atstāja mums priekšstatus, kurus mēs pieņēmām pēc vairākkārtējas to pārbaudes praksē un pozitīva novērtējuma.

Hamburgas skolas metodēs, tāpat kā tradicionālās astroloģijas metodēs, ir daudz ceļu un iespēju cilvēka personības izzināšanai pēc viņa horoskopa.

Var gandrīz droši apgalvot, ka ikvienam nopietni strādājošam astrologam ir sava darba sistēma, kura pilnībā atbilst viņa pieredzei un uzskatiem par dzīvi. Es šo parādību uzskatu par pozitīvu, jo ikvienam ir jābūt brīvas attīstības un sava ceļa atrašanas iespējai, kas vienādā mērā attiecas gan uz klientu, gan uz astrologu.

Mums ir pilns pamats uzsvērt klienta personisko atbildību par viņa likteni - tikai viņš pats taču ir savas dzīves cēlājs. Tomēr ir cieša saikne starp viņa atbildību un mūsu kā konsultantu atbildību. Mums tas skaidri jāapzinās. Ikvienā konsultācijā mēs esam sadarbības partneri mūsu klientu dzīves formēšanās procesā un nesam par to lielu atbildību.

Nepieciešams ar lielu atbildības sajūtu pieiet tam, lai apzinātos robežas, kuras mums nav tiesību pārkāpt.

Udo Rūdolfs


Alfrēda Vittes,

Hamburgas skolas dibinātāja,

kas dzimis1878. g. 2. martā plkst. 21.12, Hamburgā,

horoskops